Algemene voorwaarden

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer.
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 4. Ondernemer is gerechtigd bestellingen bestaande uit meerdere artikelen in gedeeltes te leveren.

Retour beleid

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door contact op te nemen met de ondernemer. Dit kan per telefoon (043-3253902), per email (info@babashop.nl) of in de winkel.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument betaalt de kosten van het terugzenden van het product, tenzij ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen omdat een product niet in goede staat is geleverd.
 6. Eventuele beschadigingen aan het ontvangen artikel moeten zo spoedig mogelijk na levering gemeld worden; retour verzendkosten van geleverd beschadigd artikel zijn voor de ondernemer.
 7. Wil consument een artikel retour sturen omdat de maat niet juist is dan worden deze retour kosten door de consument betaald. De juiste maat wordt dan weer op kosten van ondernemer verstuurd.
 8. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 9. De ondernemer vergoedt de betaling van de consument binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer wacht met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 10. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Verzending

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 2. Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Verzendmethode Bestemming Kosten Gratis vanaf
Brievenbus Post Nederland 3,95 75
Pakket Service Nederland 4,95 75
Pakket Service België 5,99 -
Pakket Service Duitsland 5,99 -
Pakket Service Overige 11,50 -

Privacy

Babashop VOF respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Babashop VOF maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Babashop VOF heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Babashop VOF privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Aanvragen, corrigeren of verwijderen van persoonlijke data.

U heeft het recht op te vragen welke data wij over u bezitten. En het recht om deze data aan te laten passen of te verwijderen. Om een van deze zaken aan te vragen, gebruik a.u.b. onze contact pagina. Om misbruik te voorkomen vragen we adequate identificatie mee te sturen. Indien uw aanvraag gerelateerd is aan een cookie, stuur dan een kopie van de cookie mee, u kan dit vinden in uw browser instellingen.

Bewerkers overeenkomsten

Babashop VOF heeft bewerkers overeenkomsten met de relevante partijen.

Google Analytics

In Google Analytics wordt het IP anoniem gemaakt door de laatste octet van het IP adres te verbergen. Er is voor gekozen om gegevens delen uit te schakelen en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookie.

Home
Menu
Zoeken
profiel
Winkelwagen